Cosmas en Damianus Groesbeek - Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team


Bijeenkomst op 10 juni

Op donderdag 10 juni was er een bijeenkomst in de Cosmas en Damianuskerk. Het parochiebestuur heeft informatie gegeven over onder meer: de verkoop van de kerk op De Horst, de restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk, en de financiŽle situatie van de parochie. Klik hier om het verslag te lezen.Wijzigingen in parochiebestuur

Rob Paulis is herbenoemd als lid van het parochiebestuur, met name voor het dossier Ďverkoop kerk De Horstí. Hij blijft lid van het parochiebestuur tot het moment van levering van de kerk in De Horst aan de nieuwe eigenaar. Dick Winkel is penningmeester en secretaris ad interim, totdat er een nieuwe secretaris is gevonden. Barbara Pattikawa is herbenoemd als bestuurslid tot 1 september 2025. Geert Peters heeft eervol ontslag gekregen als bestuurslid. Het parochiebestuur bestaat nu uit: pastoor Aloys van Velthoven, vicevoorzitter Ton Lansdaal, penningmeester/secretaris a.i. Dick Winkel, bestuurslid Barbara Pattikawa en bestuurslid Rob Paulis. Pastor Peter Pot is ook aanwezig bij vergaderingen van het parochiebestuur. Het parochiebestuur is op zoek naar nieuwe leden.Restauratie dak Cosmas en Damianuskerk

In mei 2021 wordt gestart met een grote restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek.

Het betreft houtrotherstel, vervangen kilkepers, dakdekkerswerk, vervangen goten, verstevigen loopbruggen, extra hemelwaterafvoeren, stucwerk en schilderwerk.

Dit betekent dat er steigers om de kerk geplaatst worden en dat er een bouwbord en containers vůůr de kerk komen te staan.

Alle vieringen in de kerk kunnen doorgaan, ook uitvaarten. Tevens blijven de Mariakapel en de invalideningang toegankelijk.

Deze restauratie is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke subsidie van de provincie Gelderland en een bijdrage van de gemeente Berg en Dal.

Voor het resterend bedrag wordt een actie gehouden onder de parochianen en alle mensen die dit kerkgebouw een warm hart toedragen.

Bijdragen zijn welkom op: NL95RABO0117408115 onder vermelding van ĎActie Dakí t.n.v. parochie H.H. Cosmas en Damianus.

Hoofdaannemer is Van Dinther Bouwbedrijf uit Schaijk. De restauratie wordt begeleid door de afdeling bouwzaken van het bisdom Den Bosch en de commissie beheer van de parochie.

De werkzaamheden zullen in het najaar afgerond worden.Gerard van Gorkum stopt als vicevoorzitter

Nu de overdracht van de kerk op De Horst in een eindfase zit, heeft Gerard van Gorkum verzocht om ontslag als vicevoorzitter van het kerkbestuur. Hij heeft 26 jaar in het kerkbestuur gezeten, eerst in De Breedeweg, en vanaf 2014 in de gefuseerde parochie van Groesbeek. Gerard heeft erg veel gedaan voor onze parochie. Er zal op een later moment passend afscheid genomen worden.Ton Lansdaal is de nieuwe vicevoorzitter

In verband met de bestuurlijke en financiŽle problematiek waarin onze parochie zich bevindt, heeft pastoor Aloys van Velthoven aan de bisschop ondersteuning gevraagd. De bisschop heeft dat verzoek gehonoreerd en besloten om bisdommedewerker Ton Lansdaal voor de komende tijd te benoemen als vicevoorzitter van het kerkbestuur.Bisdom stemt niet in met verbouwing pastorie in zorgappartementen

Op initiatief van waarnemend pastoor Aloys van Velthoven zijn onlangs verschillende gesprekken gevoerd met het bisdom inzake een aantal dossiers. Een van die dossiers is het initiatief om de pastorie in Groesbeek grondig te verbouwen en er zes zorgappartementen in te vestigen.


Voor zoín ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande grote investering door de parochie heeft het kerkbestuur voorafgaand toestemming nodig van het bisdom. Het bisdom heeft, na de gesprekken en het bestuderen van de inhoudelijke en financiŽle stukken, per brief aangegeven dat die toestemming er niet komt. De belangrijkste factoren bij het onthouden van toestemming zijn: de grote financiŽle investering afgezet tegen het vermogen en de exploitatie van de parochie, de financiŽle en beheersmatige risicoís voor de parochie, de benodigde middelen voor het pastoraat. De jaarrekeningen van de parochie geven in de laatste drie jaren (2018-2020) grote financiŽle tekorten te zien.


Het bovenstaande betekent dat het realiseren van zorgappartementen in de pastorie niet verder onderzocht zal worden. Deze uitkomst is meegedeeld aan de initiatiefnemers. Het is begrijpelijk dat deze uitkomst voor hen teleurstellend is. We hopen dat ze binnenkort een geschikte locatie vinden.


Het gaat erom dat we een vitale parochie blijven en de inzet van de financiŽle middelen richten op het vieren van ons geloof, catechese, gemeenschapsvorming en diaconie.